ปรัชญา

การเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเรียนรู้ธรรมชาติ