พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
  2.  พัฒนารูปแบบและแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์
  3.  ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อวิถีชีวิตของชุมชนตลอดชีวิต
  4.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน