กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา

พระผดุง ฉันฑะสาโร
เลขาเจ้าคณะตำบลสระนกแก้ว
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นำพาคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพนทอง
เภสัชกรหญิงเกวลิน ทองสิน
เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลโพนทอง
เป็นประธานในการจุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย
มีกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ฟังธรรมเทศนา

วันที่ศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๕๙ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ อาคารโพนทองประชารัฐ ชั้น ๓

(ภาพ/ข่าว นายธีรศักดิ์ คำแก้ว)
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage