ประชุมวิชาการ “การนิเทศทางการพยาบาล”

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลโพนทอง
ร่วมกับ ชมรมหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
จัด ประชุมวิชาการ  “การนิเทศทางการพยาบาล”
มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

นางสมปอง สำราญสุข
ผู้ดำเนินการออกแบบ นำเสนอ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงพยาบาลโพนทอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage