ITA ปี 2562

     ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1
: การจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 –EB  4

EB1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) download
EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
         ในการซื้อจัดจ้าง download
EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี download
EB4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ download
  
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) EB 5 –EB  7
​EB5. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี่ส่วนร่วมในการดำเนินงาน
         ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างไร download
EB6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน download
EB7. ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ download

ตัวชี้วัดที่ 3 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) EB 8 –EB  9
​EB8. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
EB9. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่่าวสารที่เป็นปัจจุ