ITA

     ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1
: การจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 –EB  4

EB1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) download
EB2. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
         ในการซื้อจัดจ้าง download
EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี download
EB4. หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ download
  
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) EB 5 –EB  7
​EB5. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี่ส่วนร่วมในการดำเนินงาน
         ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างไร download
EB6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน download
EB7. ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ download

ตัวชี้วัดที่ 3 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) EB 8 –EB  9
​EB8. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
EB9. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่่าวสารที่เป็นปัจจุบัน download

     ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ EB 10 – EB  12
EB10. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี download
EB11. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
          (ที่ผ่านมา) download
EB12. หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี download

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติตามหน้าที่ EB 13 – EB  14
EB13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ download
EB14. หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
           ของบุคลากรฯ  download

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB 15
EB15. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน download

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน EB 16
EB16. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน download

     ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน EB 17
EB17. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน download

     ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต EB 18 – EB  19
EB18. หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน download
EB19. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ download

     ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20 – EB  22
EB20. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน download
EB21. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ download
EB22. หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ download

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB 23 – EB  24
EB23. หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง download
EB24. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
           แผนที่เกี่ยวข้อง download

     ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB 25–EB26
EB25. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
           ของเจ้าหน้าที่ฯ download
EB26. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดง
           ขั้นตอน ฯ download