New Ribbon
Example Frame
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศแผนจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 ชุด โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 ชุด โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 ชุด โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin) sterile susp ๑๐๐ i.u./ml x 3 ml Injection จำนวน 3,500 กล่อง x 5 vials ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูทั้งหมด

นายกัมปนาท โกวิทางกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2,035

ผู้เข้าชมปีนี้ : 110

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0