New Ribbon
Example Frame
เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน เมษายน 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มีนาคม 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน กุมภาพัันธ์ 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มกราคม 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2562 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2562 ประกาศแผนจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุบริโภค,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,วัสดุอื่น ประจำปี 2563 ประกาศแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 ดูทั้งหมด

นายกัมปนาท โกวิทางกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 102,139

ผู้เข้าชมปีนี้ : 102,139

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 50,441

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1,297