New Ribbon
Example Frame
เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2562 ประกาศแผนจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุบริโภค,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,วัสดุอื่น ประจำปี 2563 ประกาศแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100-500 KVA แบบเลขที่ 9891 ของกองแบบแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศแผนจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูทั้งหมด

นายกัมปนาท โกวิทางกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2,035

ผู้เข้าชมปีนี้ : 0

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0