ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3