ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)