ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 ชุด โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง