กิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน "โครงการชุมชน ห่วงใย ใส่สุขภาพผู้สูงอายุ"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองไร่ขิงโดย นายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน "โครงการชุมชน ห่วงใย ใส่สุขภาพผู้สูงอายุ" เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลไร่ขิง ได้รับการดูแล ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล อสม. และกลุ่มผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย (GC) เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage