ประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสมชาติ  รุ่งเรือง  ประธานสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง  พร้อมด้วยเลขานุการสภาเทศบาล  ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561   ในที่ประชุมแนะนำข้าราชการซึ่งโอนย้ายมาปฏิบัติงานใหม่  ข้าราชการบรรจุใหม่  และพนักงานจ้างใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองไร่ขิง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมืองไร่ขิง  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage