ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองไร่ขิง
ตำบลไร่ขิง  ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด  ทราบเพียงว่ามีราษฎรชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในบริเวณนี้  และได้ประกอบอาชีพทำไร่ขิง  เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ขิงและทำกันเป็นจำนวนมาก  จึงทำให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงเรียกพื้นที่ติดปากกันว่า ตำบลไร่ขิง 
ตำบลไร่ขิงได้จัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง  เมื่อวันที่ 2  มีนาคม พ.ศ.2538  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537   โดยมีนายชาตรี  สุขถาวร  กำนันตำบลไร่ขิง  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก  และนายยวด  คำทวี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง ในวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยมีนายจำรัส   ตั้งตระกูลธรรม  เป็นนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และได้ประกาศปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เทศบาลเมืองไร่ขิง ประกาศจัดตั้งชุมชนขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0413/ว 398  ลงวันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2531 ซึ่งจากเดิมเทศบาลเมืองไร่ขิง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  14  หมู่  ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านไร่ขิง                            หมู่ที่ 8    คลองผีเสื้อ
หมู่ที่ 2  บ้านไร่                               หมู่ที่ 9    คลองวัดท่าพูด
หมู่ที่ 3  คลองใหม่                           หมู่ที่ 10  คลองบางซื่อ
หมู่ที่ 4  คลองมะนาว                        หมู่ที่ 11  ท่าเกวียน
หมู่ที่ 5  บางพร้าว                            หมู่ที่ 12  คลองฉาง
หมู่ที่ 6  คลองตาจุ่น                         หมู่ที่ 13  คลองบางยาง
หมู่ที่ 7  ประชาร่วมใจ                       หมู่ที่ 14  คลองรางเตย