Array ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองไร่ขิง

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองไร่ขิง
     ตำบลไร่ขิงตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงว่ามีราษฎรชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในบริเวณนี้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกขิงจึงนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลายและทำกันเป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนในแถวนี้ว่า “ไร่ขิง” จึงทำให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงเรียกพื้นนี้ติดปากกันว่า ตำบลไร่ขิง หากอ้างอิงจากประวัติวัดไร่ขิง สร้างขึ้นเมื่อ ปีกุน พ.ศ. 2394 ตรงกับต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งดำรงสมณศักดิ์พระธรรมราชานุวัตร  เมื่อการสร้างพระอุโบสถเสร็จ ท่านได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูน มาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถสืบมา ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง ตามตำนาน เล่าว่าลอยน้ำมา และอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดไร่ขิงนี้ ซึ่งชื่อ “วัดไร่ขิง” ปัจจุบันก็เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อชุมชนในขณะนั้น แสดงว่าชุมชนไร่ขิงเกิดขึ้นก่อนนานแล้ว  โดยในช่วงเวลานั้นอาจเป็นเพียงชุมชนไร่ขิง      มามีสภาพเป็นตำบลในปี พ.ศ. 2440 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ รศ. 116 และได้รวมกับตำบลท่าพูดซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ สืบค้นได้ว่ามีมาก่อน พ.ศ. 2281 ทำให้ตำบลไร่ขิงมีประวัติเก่าแก่ในภาพรวม    ไม่น้อยกว่า พ.ศ. 2281  ในปี พ.ศ. 2537  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร       ส่วนตำบล  ตำบลไร่ขิงจึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมีกำนันชาตรี  สุขถาวร เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก ผู้ใหญ่ยวด คำทวี  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง ซึ่งเป็นเทศบาล       ขนาดกลาง  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 โดยมี นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง      และประกาศปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวตำบลไร่ขิงมาจนถึงปัจจุบัน
เดิมตำบลไร่ขิง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  14  หมู่  ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านไร่ขิง                                     หมู่ที่ 8    คลองผีเสื้อ
หมู่ที่ 2  บ้านไร่                                         หมู่ที่ 9    คลองวัดท่าพูด
หมู่ที่ 3  คลองใหม่                                     หมู่ที่ 10  คลองบางซื่อ
หมู่ที่ 4  คลองมะนาว                                  หมู่ที่ 11  ท่าเกวียน
หมู่ที่ 5  คลองบางพร้าว                               หมู่ที่ 12  คลองฉาง
หมู่ที่ 6  คลองตาจุ่น                                   หมู่ที่ 13  คลองบางยาง
หมู่ที่ 7  ประชาร่วมใจ                                 หมู่ที่ 14  คลองรางเตย
      เทศบาลเมืองไร่ขิง ประกาศจัดตั้งชุมชนขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0413/ว 398  ลงวันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2531 เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล  โดยได้ประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนทั้งสิ้น 28 ชุมชน แบ่งเป็น 3 เขต เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552