ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งของเทศบาลเมืองไร่ขิง
สำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนไร่ขิง – ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์  (034)  225572 – 3 
อาณาเขตของเทศบาลเมืองไร่ขิง
เทศบาลเมืองไร่ขิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสามพราน ห่างจากอำเภอ    สามพราน ประมาณ 8  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครปฐม  ประมาณ  25  กิโลเมตร
เทศบาลเมืองไร่ขิง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
          Ù ทิศเหนือ                ติดต่อ   ตำบลบางกระทึก, ตำบลบางเตย  
          Ú ทิศใต้                    ติดต่อ   ตำบลอ้อมใหญ่, ตำบลท่าข้าม
          Ø ทิศตะวันออก          ติดต่อ   ตำบลกระทุ่มล้ม, ตำบลอ้อมน้อย  
          × ทิศตะวันตก            ติดต่อ   ตำบลท่าตลาด, ตำบลทรงคะนอง
    ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองไร่ขิง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่รวมประมาณ 25.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,875 ไร่ ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพชลประทานที่ดี โดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน และมีคลองสาขา จำนวน 20 คลอง
    ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองไร่ขิง อยู่ในภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้         มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีความชื้นในอากาศสูง ทำให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื้น ขณะเดียวกันอากาศในฤดูร้อนก็ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากความชื้นจากลมทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28 – 29 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
            - ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกมากในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ทั้งนี้ในช่วงเดือนดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น และพายุโซนร้อนที่พัดผ่านประเทศไทย
            - ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
            - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
    ลักษณะของแหล่งน้ำ
ในพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิง มีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน และมีคลองสาขาเชื่อมโยง จำนวน 20 คลอง สภาพโดยทั่วไปของทุกคลองยังคงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคได้ เช่น ทำการเกษตร