ข้อมูลชุมชน

เทศบาลเมืองไร่ขิง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งหมด ประมาณ  25.4  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1