ข้อมูลชุมชน

เทศบาลเมืองไร่ขิง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งหมด ประมาณ  25.4  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,875 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 14 หมู่บ้าน หรือ 28 ชุมชน ดังนี้
 
เขต 1  มี  12 ชุมชน
(8 หมู่บ้าน)
หมู่ที่  1  บ้านไร่ขิง       
หมู่ที่  2  บ้านไร่          
หมู่ที่  3  คลองใหม่       
หมู่ที่  4  คลองมะนาว
หมู่ที่  5  คลองบางพร้าว
หมู่ที่  6  คลองตาจุ่น     
หมู่ที่  8  คลองผีเสื้อ
หมู่ที่ 14  คลองรางเตย
 
รหัสชุมชน
73830001
73830002
73830003
73830004
73830005
73830006
73830007
73830008
73830009
73830013
73830027
73830028
 
ชุมชนบ้านไร่ขิง
ชุมชนไร่ขิง – บ้านไร่
ชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร
ชุมชนบ้านคลองใหม่
ชุมชนบ้านคลองมะนาว
ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว – ศรีเสถียรรุ่น 9
ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว – ศรีเสถียรรุ่น 6
ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว
ชุมชนบ้านคลองตาจุ่น
ชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ
ชุมชนบ้านคลองรางเตย 1
ชุมชนบ้านคลองรางเตย 2
เขต 2  มี  8 ชุมชน 73830010 ชุมชนบ้านถ่าน
(3 หมู่บ้าน) 73830011 ชุมชนโรงหล่อ
หมู่ที่   7  ประชาร่วมใจ 73830012 ชุมชนประชาร่วมใจ
หมู่ที่   9  คลองวัดท่าพูด 73830014 ชุมชนวัดท่าพูด
หมู่ที่ 10  คลองบางซื่อ 73830015 ชุมชนวังมณี
  73830016 ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร
  73830017 ชุมชนคลองวัดท่าพูด
  73830018 ชุมชนคลองบางซื่อ
เขต 3  มี  8 ชุมชน 73830019 ชุมชนกลาโหม
(3 หมู่บ้าน) 73830020 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2
หมู่ที่ 11  ท่าเกวียน 73830021 ชุมชนบ้านท่าเกวียน
หมู่ที่ 12  คลองฉาง 73830022 ชุมชนคลองฉาง
หมู่ที่ 13  คลองบางยาง 73830023 ชุมชนคลองยายสาแฟค 1
  73830024 ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย  5
  73830025 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 5
  73830026 ชุมชนบ้านบางยาง