คณะผู้บริหาร

       
       
 
 
UploadImage
นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
 
       
       
  UploadImage
นายลือยศ  บรรพกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
UploadImage
นายสำราญ  กลั่นประชา
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
UploadImage
นายดำรงค์   รอดทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
       
       
  UploadImage
นายชาตรี  สุขถาวร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
UploadImage
นายกร  วรนาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
UploadImage
นายสำรวย  โพธิ์แดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง