สมาชิกสภาเทศบาล

UploadImage
นายสมชาติ  รุ่งเรือง
ประธานสภาเทศบาล
UploadImage
นายสุวิทย์  เชิงชวน
รองประธานสภาเทศบาล
UploadImage
นายวินัย  ชนประชา
เลขานุการสภาเทศบาล
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1    
UploadImage
นายสมชาติ  รุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายวิม  ทรงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายวินัย  ชนประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
     
UploadImage
นายทัศไนย  กิจฉลอง
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายกฤตธัช  เลิศสำราญ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2    
UploadImage
นายสุวิทย์  เชิงชวน
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายสวัสดิ์  กลั่นประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายดิเรก  สงประชา
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายวรุฒ  จินดาณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายพลภัทร  มรรคเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3    
UploadImage
นายโกวิทย์  สังขกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายสวัสดิ์  สมไร่ขิง
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายธัชพล  ชาญชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายประจวบ  เถียรทวี
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นายธงชัย  วงศ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
UploadImage
นางนงวรรณ  โค้วปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาล