หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

     
  UploadImage
นางวรรณภา  ร.ฤทธิ์บุญ
ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
UploadImage
นายเมธี  จารีบูรณภาพ
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
  UploadImage
นายพีรพัศ  โห้ถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
UploadImage
นางสาวสาคร  ตรีพนากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
UploadImage
นางทิพพาภรณ์ พันธุ์อัจฉริย
ผู้อำนวยการกองคลัง
UploadImage
นายอุภัยวิทย์ ยุกตเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
UploadImage
นางสาววิราภรณ์ ทองยัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  UploadImage
นางสาวน้ำฝน ปาจีนบูรวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
UploadImage
นายเมธี จารีบูรณภาพ
รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  UploadImage
นางปราณี เปรมศรี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน