Array คำแถลงนโยบาย เทศบาลเมืองไร่ขิง

คำแถลงนโยบาย

คำแถลงนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิง
นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
 
       เทศบาลเมืองไร่ขิง นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการมีคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมาเยี่ยมชมอย่างส ม่ ำเสมอ ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่มีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เกียรติภูมิ ความสามารถในการบริหารจัดการ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชน ประกอบกับสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงที่ผ่านมาก็ได้ให้การสนับสนุนกิจการของเทศบาลเมืองไร่ขิงให้สามารถดำเนินไปด้วยความยุติธรรม สุจริต โปร่งใสแต่ด้วยสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดในการบริหารกิจการเทศบาลจึงไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดแบบเดิมที่เคยเป็นมาในอดีตได้ กรอบแนวคิดใหม่ๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้เพิ่มเติมร่วมกับต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
       จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยรวมถึงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้ส่งผลให้เทศบาลเมืองไร่ขิงวันนี้ต้องปรับตัว อาทิ
          1) ความผันผวนทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง และอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจจากซีกโลกตะวันตกมาสู่เอเชียในระยะยาวดังจะเห็นจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังประสบปัญหาด้านการเงินเช่น กรีซ สเปน อิตาลี ในขณะที่จีนและอินเดียกลับมีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
          2) สังคมของเราและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้เทศบาลต้องดูแลประชาชนมากขึ้นในขณะที่คนวัยทำงานน้อยลง
         3) สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติอื่นทำให้เทศบาลต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างแน่นอน
         หลักการของนโยบายการบริการกิจการของเทศบาลเมืองไร่ขิงจะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อเดินทางไปสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองไร่ขิง “เปลี่ยนแปลงไร่ขิงสู่เมืองน่าอยู่” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิงเพื่อให้การบริหารกิจการเทศบาลเมืองไร่ขิงดำเนินไปบนแนวทางที่กล่าวมาและบรรลุถึงภารกิจของเทศบาลเมืองไร่ขิง จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองไร่ขิงไว้ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน เพื่อให้การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง