รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)