รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)