ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไร่ขิง เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561