เชิญชวนประชาชนชาวตำบลไร่ขิงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561