ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)