โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแสนสุข ชุมชนโรงหล่อ 1) ซอยแสนสุข 1 และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยจงสิริฟู๊ดส์ หมู่ 7 ชุมชนประชาร่วมใจ