ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ต่อจากเดิม (ซอยบ้านนายบุญปลอด) ชุมชนวัดท่าพูด และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายปราโมทย์ อินทร์บำรุง หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)