ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกนายบรรยงค์ ถึงบ้านนายเที่ยง ปู่หล่ำ ชุมชนคลองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)