ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจำนงค์ ทองประไพ ถึงสามแยกบ้านนายแพว ขุนทรง หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ และขยายสะพาน คสล.ข้ามคลองบางซื่อ ซอยไร่ขิง 32 หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ