ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าวจากบ้านเลขที่ 24/2 ม.5 ถึงบริเวณที่ดิน นางสาวเรวดี เชาว์แหลม ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง