ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ดิษเกษร ชุมชนบ้านบางยาง ก่อสร้างเขื่อนจากบ้านนายคลี่ ถึงปากคลองบางยาง ชุมชนบ้านบางยาง ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ชุมชนบ้านบางยาง และก่อสร้างถนน คสล.ฯ