จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 1 (วัดไร่ขิง) ประจำภาคเรียนที่1/2561)