New Ribbon
Example Frame
พชอ.ทรายมูล โดย นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอทรายมูล และ นายพรชัย ทองบ่อ สาธารณสุขอำเภอทรายมูล และคณะ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลดงมะไฟ จำนวน 12 ราย อำเภอ ทรายมูลเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวของผู้ที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่อำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูลเตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวของผู้ที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่อำเภอทรายมูล อสม.ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.คำครตา เคาะประตูบ้านต้าน COVID 19 อสม.ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.โคกกลาง เคาะประตูบ้านต้าน COVID 19 อสม.ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.สีสุก เคาะประตูบ้านต้าน COVID 19 อสม.ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ไผ่ เคาะประตูบ้านต้าน COVID 19 อสม.ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.โคกยาว เคาะประตูบ้านต้าน COVID 19 รพ.สต. โคกกลาง รับมอบเงินบริจาค จากอาจารย์สอดศรี แสนวงศ์พร้อมครอบครัว จำนวน 20,000บาท เพื่อจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 4 ถัง สำหรับใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่รพ.สต. โคกกลาง และดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองในชุมชน ติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) การตรวจสอบคุณภาพข้ออมูล ดูทั้งหมด
กระดานข่าว

นายพรชัย ทองบ่อ

สาธารณสุขอำเภอทรายมูล

นายนคร ผิวอ่อน

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

นายสงวน บุญธรรม

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 0

ผู้เข้าชมปีนี้ : 0

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0