ประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
เรื่อง  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
*********************************************
                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา  ได้รับจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 4 อัตรา  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
                                อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๓  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง  การจัดสรรอัตราตำเหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดรับการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้ประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว  ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกาจึงประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้
                                ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตำแหน่ง  ๓๘-๒-๐๐๑๓  ถึง  ๓๘-๒-๐๐๑๖
                                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
 
.........................................................
นายวีระศักดิ์  ไหลหาโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
 
 
 
 
 
มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง                                          ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
                                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการเรียนรู้  การส่วนเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
คุณลักษณะตามวัย
๓.     ปฏิบัติวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔.     ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕.     ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.      ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
๑.      มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก  หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ
๒.    ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓ ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติ  และ
๓.     มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
                                ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
เอกสารแนบ :