ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
UploadImage

ที่ตั้งและอาณาเขต
          อำเภอสีดา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมาบนที่ราบสูงโคราช  ระหว่างเส้นรุ้งที่  ๑๕ –๑๖  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่  ๑๐๒ – ๑๐๓  องศาตะวันออก  ระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา   ๘๒  กิโลเมตร  พื้นที่เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาเมื่อ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๐  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศยกฐานะให้เป็นกิ่งอำเภอสีดา โดยแยกการปกครองออกจาก อำเภอบัวใหญ่ และในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอพร้อมกับกิ่งอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ  มีอาณาเขตของพื้นที่อำเภอดังนี้
               ทิศเหนือ             ติดกับอำเภอพล            จังหวัดขอนแก่น
               ทิศใต้                ติดกับอำเภอโนนแดง      จังหวัดนครราชสีมา
               ทิศตะวันออก       ติดกับอำเภอประทาย      จังหวัดนครราชสีมา
               ทิศตะวันตก         ติดกับอำเภอบัวใหญ่       จังหวัดนครราชสีมา
การปกครองและประชากร
          อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๕๐ หมู่บ้าน ๕,๔๒๗ หลังคาเรือน
          เทศบาลตำบล ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๕ แห่ง
ประชากร อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
          จำนวนประชากร จำนวน  ๒๔,๐๐๗  คน ชาย ๑๒,๑๐๔ คน หญิง ๑๒,๒๐๘ คน
          ข้อมูลกระทรวงมหาดไทยประชากรในเขตเทศบาล ๓๗๗๓ คน  ชนบท ๒๐,๕๓๙ คน
ตารางที่ ๑ ข้อมูลประชากร
ที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
(ทะเบียนราษฎร์)
จำนวนประชากร
(อยู่จริง)
สีดา ๗๔๖ ๓,๕๖๐ ๒,๑๕๖
โพนทอง ๖๖๘ ๓,๓๑๓ ๒,๖๕๖
สามเมือง ๙๖๘ ๔,๒๘๕ ๒,๓๙๗
หนองตาดใหญ่ ๑,๒๕๕ ๕,๔๘๔ ๒,๘๓๗
โนนประดู่ ๑๐ ๗๗๔ ๓,๘๙๗ ๒,๔๕๔
เทศบาลตำบลสีดา ๑,๐๑๖ ๓,๗๗๓ ๒๔๕๘
  รวม ๕๐ ๕,๔๒๗ ๒๔,๓๑๒ ๑๔,๙๕๘
หมายเหตุ : ที่มา ประชากร ณ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักทะเบียน กรมการปกครอง
               ข้อมูลประชากรที่อยู่จริง มาจาก   Hosxp,Hosxp_pcu ณ  ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙
ภูมิประเทศ
          ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและดอน  ไม่มีภูเขา  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ประมาณ  ๑๔๐ – ๒๕๐  เมตร  ทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่ราบสูง  ใช้เป็นที่ทำไร่  และลาดเอียงมาทางทิศใต้ของอำเภอประทาย  ทางตอนกลางเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การทำนา
 
ภูมิอากาศ
          เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อำเภอสีดา เป็นพื้นที่ราบสูง อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็นโดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๗.๔  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  ๒๒.๗  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  ๓๓  องศาเซลเซียส
 
สภาพเศรษฐกิจ
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  รองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์  ทอผ้ารับจ้าง  ค้าขายและแรงงานต่างประเทศ