วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(VISION) CUP สีดา
 
          “เราจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การบริหารที่เป็นเลิศ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข ชุมชนมีสุขภาพดี”


พันธกิจ (MISSION) CUP สีดา
                          ๑.พัฒนาคุณภาพบริการและรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
                          ๒.ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
                          ๓.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข
                          ๔.ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุข
                          ๕.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล