หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Eb8

เอกสารแนบ :