การจัดนิทรรศการ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมชมการจัดนิทรรศการ  7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 
พิธีเปิดโดยท่านรองผู้ว่าวัฒนา  พุฒิชาติ  
มีโรงเรียนจาก สพป.ศก.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ โรงเรียนบ้านสวัสดีวิทยา
และโรงเรียนบ้านขี้นาค
วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage