ด.ช. สุทิวัส ศรีนุช

UploadImage

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๔
   
การศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐
  • พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖
  • พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน
  • ศึกษาในชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ( วัดส้มเสี้ยว ) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
  • ศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ( วัดส้มเสี้ยว ) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
  • ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
- -