วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างกำลังใจ ดังนี้ 
1. รางวัลอาสาสมัครประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 
1.1 สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
นางขันทอง สุขุม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
1.2 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
นางชนิสา ชูพินิช ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
2. รางวัลอาสาสมัครประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด 
2.1 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
นายสมชาย ศรีดี ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
2.2 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
นายบุญเลิศ สร้างนอก ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรัลักษบุรี 
2.3 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
นายมานิตย์ เรืองอยู่ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี

UploadImageUploadImageUploadImage