อำเภอ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 20 มิถุนายน 2562
           นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี 

           ในการนี้ นายสุรัตน์ อยู่ยอด สาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานอำเภอTO BE NUMBER ONE อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีตัวแทนจากชุมชนบ้านหนองงูเห่า ตำบลโค้งไผ่ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา และเทศบาลสลกบาตร ร่วมนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE และรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานและคณะกรรมการฯ
UploadImageUploadImageUploadImage