ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ดีเด่นระดับเขต ปี2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
               นายวันชัย แข็งการเขตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) และบุคลากรดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ตัวแทนหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่องตาแล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 

                ในการนี้ นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำทีมต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยมีนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง นายประจักษ์ แก้วกิจจา สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี นางณัฏยา หญ้าลาภ สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย นายเกรียงศักดิ์ ตุ้ยโชติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่องตาแล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อถ้ำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage