ใบสมัครโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2562

เชิญชวนสถานประกอบการทุกประเภท สมัครเข้าร่วม 
" โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2562 " 
เพื่อส่งเสริมและสนับสุนนให้วัยทำงานในสถานประกอบการมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และมีสุขภาพจิตที่ดี 
โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สสอ.ขาณุฯ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561หรือสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/yF153fo5d72FR2HW2 
เอกสารแนบ :