คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ