รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส 1-2 แจ้ง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1-2562 มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 ไตรมาส 1,2 รายงาน สขร.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2562 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ลอง ปี 2561 มาตรการ จัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดูทั้งหมด

นายแสวง ขาวแก้ว

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอลอง

นายสันติ ทินวล

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลอง

สำรวจความคิดเห็น

ท่านพอใจกับการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่หรือไม่
1.  มากที่สุด
2.  มาก
3.  ปานกลาง
4.  น้อย
5.  น้อยที่สุด

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5,372

ผู้เข้าชมปีนี้ : 223

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0