แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง