คู่มือปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure:SOP)เรื่อง ขั้นตอนการรับรองสิทธิสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)