รู้จักสภานักเรียน

อัตเดตวันที่8 มิถุนายน 2560
UploadImage
 ประวัติความเป็นมา

สภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์หรือที่เรียวกว่า สภาอัจฉราลัย ได้สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีท่านรองอรสา รอดบำรุง เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาให้กับสภานักเรียนโดยมีท่านนายกจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยหลักของการเลือกตัวแทนคือห้องละ 2 คน เป็นชายเหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ตามหลักความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งในการเลือกของแต่ละห้องจะต้องแต่งตั้ง กกต. ประจำห้อง 3 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง โรงเรียนเรามีห้องเรียนทั้งหมด 75 ห้องจึงมี สส.สน. หรือสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ทั้งหมด 150 คนเรามีกำหนดการในการเลือกตั้ง คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งปีนี้เราก็มีสภามาแล้วทั้งหมด 5 รุ่นเมื่อได้ตัวแทนมาแล้วเราจะมีการจัดตั้งพรรคนักเรียนขึ้น เพื่อทำการเลือกตั้ง คณะบริหารสภานักเรียน หรือ คนร. ซึ่งมีทั้งหมด 25 คน มีกรรมาธิการ 16 คณะซึ่งแต่ละกรรมาธิการจะมีหน้าที่แต่งต่างกันไป แต่หากมีงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากหรือเป็นกิจกรรมใหญ่เราจะมีทีมเฉพาะกิจขึ้นมา เรียนกว่า กรรมาธิการวิสามัญ การทำงานของสภานักเรียนจะมีวาระหนึ่งปีการศึกษาเมื่อหมดวาระก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นที่ 7 ของการเข้ารับตำแหน่งของสภานักเรียนชุดใหม่

วิสัยทัศน์

" นักเรียนนำ    ครูหนุน     ชุมชนส่งเสริม "

ปรัชญา

" องค์กรของนักเรียน  โดยนักเรียน  และเพื่อนักเรียน "

พันธกิจ

1.เรียนรู้และสร้างกิจกรรมตามพระราชประสงค์ของพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.พัฒนาบทบาทของนักเรียนให้สามารถเป็นผู้นำ ที่ดีได้ในประชาคมอาเซียน

3.พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล

4.พัฒนากระบวนเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.เพื่อสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (C.R.C.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อสร้างกลไกที่สามารถใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี (good citizen)

4.เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญ ที่จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

 • โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2555

 • โครงการพลังสร้างสรรค์เยาวชนไทย ต้านภัยทุจริต เป็นโครงการดีเด่นระดับประเทศ

 • รางวัลโรงเรียนต้นแบบเหรียญทองการประกวดกิจกรรม โครงการสร้างค่านิยมใหม่เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ประจำปี 2555

 • ผ่านการประเมินมาตรฐานการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ การดำเนินงานกิจกรรม สภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

 • ​รางวัล ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษา ปี2556
 • เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปี2555
 • เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ปี2560
 • เป็นกลุ่มเยวชนตัวอย่างการมีจตสาธารณะ โดยรณรงค์การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ จากหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ปี2556

รางวัลระดับชาติ

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554

รางวัลรับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
การประกวดกิจกรรมโครงการสร้างค่านยมรุ่นใหม่เยวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต
รางวัลต้นแบบเหรียญทอง จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี2556

การประชุมสามัญครั้งที่ 2

จากการประชุมทั้งสองครั้งแล้วคณะบริหารสภานักเรียนที่ถูกคัดเลือกมานั้นจะทำหน้าที่ในการถูกอบรมจากการเข้าข่ายในช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ในทุกๆปีเราจะถูกฝึกในเรื่องของความอดทนต่อความยากลำบาก  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และมีการศึกษาในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อจะคิดโครงการในแต่ละปี และมีการทัษนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับการทำโครงการ