ทำเนียบสภาอัจฉราลัย

ย้อนหลัง

ปีการศึกษา2558
ปีการศึกษา2557
ปีการศึกษา2556
ปีการศึกษา2555


รายชื่อคณะกรรมการ
สำนักประธานสภาอัจฉราลัย ปีการศึกษา 2558

LACMTA Circle Gold Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอัจฉราลัย LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะสภาอัจฉราลัย
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่มจากตำแหน่งเดิม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
คณะกรรมการสำนักสภาอัจฉราลัยปีการศึกษา 2558
ตำแหน่ง ลำดับที่ รายนาม ระดับชั้น เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ประธานสภาอัจราลัย   1 นาย กฤษดา บุญทอง 6/2 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
รองประธานมัธยมตอนปลาย   2 นางสาว ศิรินทิพย์ สุจริต 6/10 17 มิถุนายน 2558 Arrow Blue LowerRight 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
    นาย ธราธร เรียบร้อย   27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 15 มิถุนายน 2558 Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
รองประธานมัธยมตอนต้น   3 เด็กหญิง ธันยาภรณ์ อินตาก๋าวิน 2/9 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
เลขขานุการ   4 นางสาว สุรีรัตน์ ร่มรื่น 5/6 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
โฆษก   5 เด็กชาย สุนัย นาครมาตร 3/9 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
เหรัญญิก   6 นางสาว วราภรณ์ นาคกุญชร 5/9 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ปฎิคม   7 นางสาว อมิตา ถาวงษ์กลาง 5/8 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
นายทะเบียน     นางสาว ศิรินทิพย์ สุจริต 6/10 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 16 มิถุนายน 2558 Arrow Blue UpperRight 001.svg ไปเป็นรองประธานสภาอัจราลัยมัธยมตอนปลาย
  8 เด็กชาย อนล สุทธิธนกุล 3/1 16 มิถุนายน 2558 Arrow Blue Down 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ผู้ตรวจการ   9 เด็กชาย ชลสิทธิ์ เกตชนก 2/6 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการบรรยากาศการเรียนการสอน   10 เด็กหญิง ทัศชากร ศรีสุวรรณ 2/9 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจพอเพียง   11 เด็กชาย กรรณกร ศรีรัตนลิ้ม 3/3 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง   12 นางสาว ศิริลักษณ์ ประทับแก้ว 5/13 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการความเป็นเลิศด้านวิชาการ   13 นางสาว วิชญาพร บุตรโท 5/11 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการความคิดสร้างสรรค์   14 เด็กหญิง ภัทรินทร์ ครพิรุณ 2/1 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม     นางสาว ออม ไททีวี 5/12 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2558 Red x.svg ย้ายออกจากโรงเรียนจึงมีคำสั่งปรับออกจากตำแหน่ง
ประธานกรรมาธิการสุขภาพ   15 เด็กหญิง บุณณดา จันทร์ศิริ 2/8 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์และโอกาสการการศึกษา   16 นาย บุญเกื้อหนุน เป้าทอง 4/7 27 ตุลาคม 2558 Arrow Blue Down 001.svg รอข้อมูล Red x.svg ลาออกจากตำแหน่ง
ประธานกรรมาธิการพฤติกรรมประชาธิปไตย   17 เด็กชาย สุทิวัส ศรีนุช 2/1 27 กุมภาพันธ์ 2557 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม   18 นาย ภาสกร พานทอง 5/5 27กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการเอกลักษณ์และภาพลักษณ์สถาบัน   19 นาย วีรภัทร วงษ์ซีวะสกุล 5/8 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการความเป็นเลิศด้านกีฬา   20 นาย ติณณภพ ประชาเลิศชัย 2/11 1 กันยายน 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
"----------------------------"     เด็กหญิง มัณยาภา โพธ์เจริญ 3/8 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Down 001.svg 31 สิงหาคม 2558 Red x.svg ลงมติปรับออกจากตำแหน่ง
ประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม   20 เด็กชาย จิรเมธ มาเทศ 3/8 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Down 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการส่งเสริมบุคลิกภาพ     (ไม่ทราบแน่ชัด) - - Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg ลงมติปรับออกจากตำแหน่ง
ประธานกรรมาธิการสวัดิการและสวัสดิภาพนักเรียน   21 นาย กรกฎ ช่อรัก 5/10 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   22  เด็กชาย ธีรภัทร คะเชนทรภักดิ์ 1/3 1 ตุลาคม 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
ที่ปรึกษา   23 เด็กชาย อนล สุทธิธนกุล 3/1 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
    เด็กชาย สุรเศรษฐ์ ศรชัย   27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 1 สิงหาคม

2558

Red x.svg คำสั่งปรับออกจากตำแหน่ง


รายชื่อคณะกรรมการ
สำนักประธานสภาอัจฉราลัย ปีการศึกษา 2555

LACMTA Circle Gold Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอัจฉราลัย LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะสภาอัจฉราลัย
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่มจากตำแหน่งเดิม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
คณะกรรมการสำนักสภาอัจฉราลัยปีการศึกษา 2555
ตำแหน่ง ลำดับที่ รายนาม ระดับชั้น เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ประธานสภาอัจราลัย   1 นางสาว ศุภกานต์ วินิจสร   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
รองประธานมัธยมตอนปลาย   2 นาย ธนัท โชคสัจจะวาที   1 มกราคม 2555 Arrow Blue LowerRight 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
รองประธานมัธยมตอนต้น   3 เด็กหญิง รวีวรรณ ทบอุต   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
เลขขานุการ   4 นางสาว กรพันธุ์ บัวแสง   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
โฆษก   5 นาย อธิการ พูลฉนวน   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
เหรัญญิก   6 นางสาว ฉัตรนภา จบศรี   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคมส 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ปฎิคม  

7

นางสาว รุ่งนภารัตน์ หิรันณย์ธีรภาพ   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธัวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
นายทะเบียน  

8
นาย สุภชีพ โมลัยรักษ์   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ผู้ตรวจการ   9 นาย กินเจ พันธเสน   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการบรรยากาศการเรียนการสอน   10 เด็กชาย สรวิศ จิตติปานะ   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจพอเพียง   11 เด็กชาย ศรันย์ ขันทะคีรี   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง   12 นาย ศิรเดช เจียมศิริ   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการความเป็นเลิศด้านวิชาการ   13 นางสาว สุดารัตน์ ขวัญบุญ   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการความคิดสร้างสรรค์   14 นางสาว นัฏฐ์นรี ชมนา   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม  
 
15
เด็กหญิง มัลลิกา จิตรเมตตา   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการสุขภาพ   16 เด็กหญิง ปิยะนัดดา พวงทอง   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธรวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์และโอกาสการการศึกษา   17 นางสาว ธนัชชนก วิเชียรกัลยารัตน์   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการพฤติกรรมประชาธิปไตย   18 นาย ปิยะนัฐ พูลจันทร์   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม   19 เด็กหญิง ปรียา พรมแตง   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการเอกลักษณ์และภาพลักษณ์สถาบัน   20 เด็กหญิง สุภาภรณ์ บุญเรือง   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการความเป็นเลิศด้านกีฬา

 

21

เด็กหญิง หทัยรัตน์ ฟักทรัพย์   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม   22 เด็กชาย ธนภัส วิเชียรกัลยารัตน์   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการส่งเสริมบุคลิกภาพ   23 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ศักดาเรืองโรจน์   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการสวัดิการและสวัสดิภาพนักเรียน   24 เด็กหญิง ศศิณา เดชะบุตร   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555  LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   25 นาย จิตติลักษณ์ ขำฉา   1 มกราคม 2555 Arrow Blue Right 001.svg 31 ธันวาคม 2555 LineColor Joban.svg สิ้นสุดวาระ
ที่ปรึกษา   26              
  27              
เอกสารแนบ :