นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายนายกเทศมนตรี

           นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  นายปรีชา  กระพี้สัตย์   โดยได้แถลงนโยบายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาลเลียน เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2554
          1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาถนนสายเดิมให้ใช้งานได้ดีทุกสาย
           1.2 ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทุกสายในเขตเทศบาลตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตลอดปี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          1.3 ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
 
          2.นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ       
          2.1 ประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาล  ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
          2.2 จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปะชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
          2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตลอดจนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด
          2.4 ดูแลบำรุงรักษาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน
 
          3.นโยบายด้านพัฒนาสังคม
          3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความกินดีอยู่ดี  สังคมเป็นสุข ร่วมกันตลอดจนสร้างอาชีพสร้างรายได้
          3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
          3.3 จัดบริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านและทั่วถึง
          3.4 ป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล
3.5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และประเพณีอีสานให้คงอยู่สืบไป
 
          4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          4.1 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง
          4.2 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้ระบาดในเขตชุมชน
          4.3 พัฒนาแหล่งน้ำ โดยการสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอก หนองคลองน้ำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี
          4.4 พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ อาคารระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลสะดวก
          4.5 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจัดหาอุปกรณ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนระบบฝังกลบขยะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
          4.6 พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
          4.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในการสำรวจตรวจสอบดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
         
          5.นโยบายการเมืองการบริหาร
          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
          5.2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
          5.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
          5.4 การบริหารบ้านเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการจัดทำแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป
          5.5 การบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
          5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สบสาธารณภัยในเขตเทศบาล
          5.7 จัดการบริการประชาชนในทุก ๆ ด้านให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
          5.8 จัดการบริหารบ้านเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ