ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันปีใหม่ 2561

วันศุกร์ที่ 22 ธันวามคม 2560 เวลา 9.00 น. 
 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ส.อบต ทั้ง 16 หมู่บ้านได้มาร่วมกัน ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันปีใหม่ 2561 และ ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
-13.00 น.ได้เป็นเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน และพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี
 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน (อบต.หลังเก่า)UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage