เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 10

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จ. ชลบุรีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage